Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v e-shope www.vetcan.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom e-shopu) a kupujúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.
Tieto VOP sú platné od 1.septembra 2019.

II. Definícia pojmov

E-shop – internetový obchod na adrese  www.vetcan.sk .
Predávajúci – Vetcan SK s.r.o., Matičná ulica 905/2 949 11 Nitra, Slovensko, IČO: 55336027, DIČ: 2121958927,  IČ DPHSK2121958927, zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 59990/N, kontakt: 041 / 5667401 , info@vetcan.sk 
Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu uzavrie Kúpnu zmluvu s Predávajúcim, ktorej predmetom je dodávka Tovaru. Kupujúci môže byť Spotrebiteľ alebo Podnikateľ.
Spotrebiteľ – Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Podnikateľ – Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kúpna zmluva – Zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom e-shopu, ktorej predmetom je dodanie Tovar za kúpnu cenu. Na základe Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu. Predmet predaja a Kupujúci sa zaväzuje Predmet predaja prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu.
Tovar – krmivá, ktoré predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom e-shopu.
Kúpna cena – peňažná čiastka, ktorá predstavuje úhradu za predaj Tovaru a ktorá je uvedená v ponuke e-shopu pri Tovare, a to vrátane DPH, v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Cena je v e-shope pri každom tovare uvádzaná ako s DPH, tak aj bez DPH.
Kuriér – zmluvný dopravca zabezpečuje dopravu tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu.
Náklady na odoslanie – peňažná čiastka, ktorá predstavuje úhradu za odoslanie tovaru (doprava, poštovné, balné) do Miesta určenia, vo výške uvedenej v aktuálnom sadzobníku Nákladov na odoslanie.
Miesto určenia – miesto, ktoré Kupujúci označí pri uzatváraní Kúpnej zmluvy ako miesto, kam má byť Predávajúcim odoslaný Predmet predaja.

III. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy
 1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e-shopu, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim.
 2. Tovar v e-shope je patrične označený názvom a je spravidla vyobrazený spoločne so slovným popisom obsahujúcim údaje o použitých surovinách a ďalších vlastnostiach tovaru s tým, že v prípade, že sa tovar vyrába v rôznom balení, má kupujúci možnosť si ho vybrať pred tým, než krmivo umiestni do „košíka“.
 3. Kupujúci vykoná výber tovaru a umiestni ho do nákupného košíka tak, že klikne na tlačidlo „Vložiť do košíka“ ( „do košíka“ alebo na tlačidlo so symbolom košíka). V rámci procesu objednávania tovaru má kupujúci možnosť sa vracať k jednotlivým krokom za účelom vykonania kontroly a prípadných opráv chýb v objednávke.
 4. Do doby, než kupujúci proces objednávania ukončí kliknutím na odkaz „Odoslať objednávku“ a objednávka sa stane záväznou, má kupujúci možnosť v ktorejkoľvek fáze objednávanie tovaru objednanie tovaru zrušiť tak, že preruší vykonávanie jednotlivých vyššie popísaných krokov vedúcich k objednanie tovaru a opustí internetovú stránku, na ktorej sa objednávka tovaru vykonáva.
 5. Súčasťou procesu objednania je uvedenie súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami.
 6. Po odoslaní záväznej objednávky tovaru dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke, potvrdení objednávky, v ktorom bude zahrnuté okrem iného číslo objednávky a zhrnutie údajov uzatvorenej kúpnej zmluvy.
 7. V súvislosti s objednávkou tovaru môže predávajúci kontaktovať kupujúceho telefonicky na telefónne číslo uvedené kupujúcim pri vykonávaní objednávky, a to v záležitostiach súvisiacich s plnením kúpnej zmluvy.
 8. Kúpna zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.
 9. Kúpna zmluva je uzatváraná prostredníctvom e-shopu, teda s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku – náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového i telefonického pripojenia podľa podmienok poskytovateľa pripojenia, predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky).
 10. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzavretá kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky. Meniť objednávku a opravovať chyby je možné do okamihu odovzdania tovaru na odoslanie.
IV. Kúpna cena
 1. Kúpne ceny tovarov a služieb sú v e-shope uvádzané vrátane DPH, ako aj vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dodania a úhrady kúpnej ceny.
 2. Kúpna cena uvedená pri tovare v okamihu prevedenia objednávky je kúpnou cenou záväznou pre predávajúceho i kupujúceho a po vykonaní objednávky nebude zmenená, a to ani v prípade, že zo strany predávajúceho následne dôjde k úprave výšky kúpnej ceny za tovar, alebo bude prebiehať reklamná zľavová akcia.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť kúpne ceny za tovar, ktorý sa ponúka na predaj prostredníctvom e-shopu, a organizovať reklamné zľavové akcie, to všetko v súlade s platnými právnymi predpismi.
 4. Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav (vernostné, objemové, zľavové kupóny a pod.). Každú zľavu, alebo kupón možno uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacerých násobného použitia má predajca právo odmietnuť takúto zľavu uznať. V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť, kupujúci bude informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy či uplatneného kupónu. V prípade, že dôjde pri výklade zľavy k nejasnostiam, platí výklad použitie predávajúceho. Ak je hodnota darčekového poukazu, či zľavového kupónu vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na nový poukaz či kupón neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca. V jednej objednávke nemožno použiť viac zľavových kupónov.
V. Platobné podmienky
 1. Platba kúpnej ceny sa vykonáva v eurách.
 2. Kupujúci si môže vybrať v procese implementácie objednávky spôsob platenia kúpnej ceny za tovar:
 • platba pri prevzatí: dobierkou pri prevzatí tovaru od kuriéra; v hotovosti ;
 1. Zvolený spôsob platenia kúpnej ceny možno po vykonaní objednávky zmeniť len so súhlasom predávajúceho.
VI. Dodacie podmienky
 1. Tovar je predávajúcim dodávaný výhradne na území Slovenskej republiky.
 2. Kupujúci si môže pri vykonávaní objednávky zvoliť z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru:
 • dodanie kuriérom  na adresu uvedenú v objednávke;
 1. Za podmienky, že je tovar skladom, odošle predávajúci kupujúcemu tovar do dvoch pracovných dní odo dňa, keď bola uzavretá kúpna zmluva.
 2. Termíny dodania uvedené na webe sú informatívne. Vychádza z predpokladaných dodacích lehôt prepravných spoločností.
 3. Náklady na dobierku a dopravu, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho. Náklady na dopravu tovaru sú nasledovné:
 • Cena za dopravu je:
  4,90€ s DPH pri zásielkách do 3 kg,
  5,50 € s DPH pri zásielkách do 10 kg
  5,90 € pri zásielkách nad 10kg.

Predávajúci si vyhradzuje právo dopravcu zmeniť, či použiť k doprave vlastné prostriedky.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a zrušenie zmluvy dohodou

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej s kupujúcim v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, ďalej tiež v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. Ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá).
 2. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci nevykoná bezhotovostnú platbu do jedného pracovného dňa odo dňa, kedy bola uzavretá kúpna zmluva.
 3. Kupujúci môže kedykoľvek od okamihu, kedy došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, do okamihu, keď bol tovar predávajúcim odoslaný, požiadať predávajúceho o zrušení kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva bude zrušená dohodou zmluvných strán v okamihu, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu akceptáciu návrhu na zrušenie kúpnej zmluvy.

VIII. Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. od prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je obsahom kúpa niekoľko druhov tovaru alebo sa tovar skladá z niekoľkých častí.
 2. Postup pri odstúpení od zmluvy:
 • Najneskôr 14. deň po prevzatí tovaru musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy.
 • Kupujúci je povinný zaslať tovar predávajúcemu na adresu: Veterinárna klinika Žilina, sv. Cyrila a Metoda 7, 010 08 Žilina, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci. Vrátený tovar by nemal niesť známky poškodenia, mal by byť v neporušenom v pôvodne uzavretom obale.
 1. V nadväznosti na odstúpenie kupujúceho od zmluvy predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vráti kupujúcemu všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ak boli účtované. Podnikateľ však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 2. Kupujúci súhlasí s tým, že mu predávajúci vráti prijaté peňažné prostriedky bezhotovostne na jeho bankový účet, ktorý kupujúci uvedie v odstúpení od zmluvy, alebo oznámi predávajúcemu v nadväznosti na odstúpenie od zmluvy. Iba v prípade, keď tento spôsob vrátenia peňažných prostriedkov nie je možný, vráti kupujúci predávajúcemu peňažné prostriedky zloženkou zaslanou na adresu uvedenú pri registrácii.
 3. Kupujúci zodpovedá podnikateľovi za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 4. Práva z chybného plnenia, záruka
 5. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,
 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a v prípade dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
 • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Kupujúci môže požadovať dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 2. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád môže kupujúci požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
 3. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, poskytuje predávajúci v tomto rozsahu kupujúcemu záruku za akosť.
 4. Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho, oznámenia o reklamácii vrátane reklamovaného tovaru je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho.
 5. Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj spôsob prevedenia náhrady.
 6. Osobitné ustanovenia o vybavovaní reklamácie kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom
 7. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.
 8. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie
 9. Predávajúci oznamuje, že v prípade mimosúdnych sťažností sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.
 10. Ochrana osobných údajov
 11. Všetky osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje kupujúci predávajúcemu svoj súhlas s ich znením, a že je v celom rozsahu akceptuje.
 12. Osobné údaje budú spracovávané v tomto rozsahu:
 • meno a priezvisko,
 • adresa bydliska,
 • doručovacia adresa,
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • bankové spojenie
 • IČO
 • DIČ.
 1. Uvedené osobné údaje budú spracované na nasledujúce účely:
 • Spracovanie osobných údajov v súvislosti s kúpou tovaru na e-shope – spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následnej realizácie, dodania objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností. V prípade tvorby objednávky predávajúci zhromažďuje a spracováva osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa bydliska či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Oznámenie týchto osobných údajov je základným predpokladom pre uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu kupujúceho a ďalej k jeho kontaktovanie za účelom doručenia objednaného tovaru.
 • Spracovanie osobných údajov v súvislostí s vybavovaním podnetov, otázok a reklamácií – právnym titulom na spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností predávajúcim. Pri vybavovaní reklamácií predávajúci zhromažďuje a spracováva osobné údaje kupujúceho v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu alebo doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčné histórie objednávok a údaje o kúpenom tovare.
 • Použitie súborov cookies a analýza webových stránok – v prípade, že kupujúci používa webové stránky www.vetcan.sk, súhlasí so zhromažďovaním súborov cookies, ktoré predávajúci na svojich webových stránkach používa na zlepšenie fungovania jeho webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom optimalizácie marketingových aktivít, tj. ponúkanie reklamy na tovar na základe vyhodnotenia záujme kupujúceho o tovare.
 1. Doba spracovania osobných údajov
 • Osobné údaje predávajúci spracováva v prípade zakúpenia tovaru v e-shope po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar na účely oprávnených záujmov predávajúceho (pozri vyššie). Vystavené daňové doklady sú archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivované aj objednávky.
 1. Predávajúci, ako spracovateľ osobných údajov, je zároveň ich správcom a získané osobné údaje budú spracované bezpečnou formou zamedzujúce ich zneužitie. Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze. Osobné údaje budú spracovávané manuálne predávajúcim.
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú.
 3. Kupujúci má vo vzťahu k svojim osobným údajov tieto práva:
 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (ak je spracovanie na súhlase založené, tj. Napr. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely; spracovanie údajov zo súborov cookies je možné zamedziť nastavením Vášho webového prehliadača);
 • Právo na prístup k osobným údajom (právo požadovať informáciu, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú predávajúcim spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ak ďalším informáciám podľa čl. 15 Nariadenie) ;
 • Právo na prenesenie údajov (právo získať osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi; a ďalej právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným správcom správcovi druhému , ak je to technicky možné);
 • Právo na opravu (právo požadovať, aby predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa týkajú kupujúceho);
 • Právo na výmaz (právo požadovať, aby predávajúci osobné údaje kupujúceho bez zbytočného odkladu vymazal, oi. Ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo kupujúci odvolal súhlas, na základe ktorého boli jeho osobné údaje predávajúcim spracovávané a neexistuje žiadny ďalší právny titul pre spracovanie, alebo ak by zo strany predávajúceho spracovávali osobné údaje nezákonne);
 • Právo namietať (právo požadovať, aby predávajúci prestal spracovávať Vaše osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu);
 • Právo obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk  , e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
 1. V prípade akéhokoľvek dotazu na spracovanie osobných údajov či uplatnenie uvedených práv sa môže kupujúci obrátiť na predávajúceho písomne ​​na adrese: Vetcan SK s.r.o., Matičná ulica 905/2 949 11 Nitra, Slovensko, IČO: 55336027, DIČ: 2121958927,  IČ DPHSK2121958927, zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 59990/N, kontakt: 041 / 5667401 , info@vetcan.sk 

XII. riešenie sporov

 1. Prípadné vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši s konečnou platnosťou všeobecné súdy.
 2. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@vetcan.sk )  ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Subjektom riešenia sporov z tejto zmluvy je Slovenska obchodná inšpekcia,  sídlo Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO 17 33 19 27,  adresa pre doručovanie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe ars@soi.sk, adr@soi.sk , tel. +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 3. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.
 4. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 5. Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ je kupujúci neodmietne.
 6. Po dobu trvania rokovania o mimosúdnom urovnaní sporu nebeží ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, kým jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať.

XIII. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Zmeny obchodných podmienok sú vyhradené.

Menu